Jak pěkně psát

Chcete aby Vámi napsaný text byl estetický, přehledný a dobře čitelný?
Vznikla za tímto účelem typografická pravidla. Zásady, díky kterým je text pro lidské oko podvědomě přirozenější. Tady je máte...

Zúžená mezera

A hned jeden oříšek na úvod. V mnoha případech se doporučuje místo klasické mezery vytvořené mezerníkem využít tzv. zúženou mezeru. Bohužel v běžných textových editorech ji nelze vytvořit nebo ji lze dosáhnout dost komplikovaným způsobem.
Já v popisu níže na tuto mezeru zapomenu a doporučím vám vždy alternativu mezera/bez mezery.

Krátká pomlčka „spojovník, divis“

Používá se na označení dělení slov (i na konci řádku) nebo jako spojovací znaménko u složených výrazů. Píše se vždy bez okolních mezer s výjimkou výrazů aritmetických ve významu mínus, kam mezery patří.

e-mail
anglicko-český slovník
Frýdek-Místek
bude-li
kuchař-číšník
Brno-střed
5 - 1 = 4
norma 90-105

Pozn. Pomlčka nepatří za číslice ve významu „-ti, -mi, -ky atd.“
Příklad: správně – Doručení do 10 dnů (špatně – Doručení do 10-ti dnů), správně – Vývoj trval stovky let (špatně – Vývoj trval 100-ky let)

Dlouhá pomlčka (ASCII Alt+0150)

Je to pomlčka tenší a delší než spojovník. Píše se s okolními mezerami s výjimkou rozsahu „až“, „z–do“ „od–do“ nebo „versus“. Na konci řádku je lepší se jí vyhnout, není-li vyhnutí, zůstává tam (ne na začátku řádku následujícího, ani se nezdvojuje na konec a na začátek řádku dalšího). Lze ji také použít na uvedení přímé řeči místo uvozovek nebo místo čárek ve větě vložené.
Většina textových editorů touto dlouhou pomlčkou automaticky nahradí pomlčku krátkou, napíšete-li ji s mezerami. Pokud ne, nahradí jí dvě krátké pomlčky napsané za sebou „--“. Pokud ani to nezabere, vytvoříte ji stiskem kláves „ALT+0150“.

Studený máj – v stodole ráj
Kniha – přítel člověka
– Nedá se nic dělat – povídal
5–8 minut
3–5 týdnů
20–30 °C
linka Londýn–Paříž
vzdálenost Zěmě–Měsíc
derky Sparta–Slavia
Kč 150,–

Interpunkční znaménka (tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník)

Přisazují se za slovo bez mezery. Mezera se píše vždy za nimi. U dvou těchto znamének vedle sebe je mezera až za posledním z nich. Pokud končí věta zkratkou, píše se vždy jen jedna tečka. Právě pro zkratky (s.r.o., a.s.) se nejvíc hodí za tečkou použít výše zmíněnou těžko vytvořitelnou zúženou mezeru. Osobně doporučuji u zkratek mezeru vynechat.

Akci pořádá firma XYZ s.r.o.
V lese rostly duby, buky, smrky atd.

Tři tečky, tzv. „výpustka“

Nahrazují nevyslovený nebo vypuštěný text. Povolený počet teček jsou právě tři, žádný jiný. Před slovem se píší s mezerou, za slovem bez mezery.

Zaslechl jen „... velká exploze, vše bylo zničeno...“
Doplňte ostatní kontinenty: Asie, Evropa, …

Znak et „&” (ASCII Alt+38)

Používá se jako spojka „a“ převážně ve firemním označení jako spojka dvou jmen.
Píše se s mezerami před i za znakem.

Karel & syn

Hvězdička, křížek „* †“ (ASCII křížek ALT+0134)

Znak narození / úmrtí. Hvězdička také pro odvolání textu. Od jména nebo letopočtu se oddělují mezerou.

* 1865
† 1960

Paragraf „§“ (ASCII ALT+245)

Používá se v právnických textech, zásadně vždy s číslem.
Odděluje se mezerou. Na začátku věty se nahrazuje slovem.

… v souladu s ustanovením § 200 a následujících...

Násobení „×” (ASCII ALT+0215)

Tento znak píše špatně 99 lidí ze 100 :) Dobře se podívejte, od písmene „x“ se liší.
Ve významu jednoho slova se přisazuje vždy za číslo. U jednodušších číslovek se doporučuje vypsat celé slovo.

10× menší
desetkrát menší

Apostof (odsuvník) „'“ (ASCII ALT+39) '

Nahrazuje-li písmeno, patří za něj mezera. Nachází-li se v cizích slovech uprostřed, mezera tam nepatří. Lze také použít k označení zkráceného letopočtu.

pad' (ve významu padl)
L'Humanité
rok '98

Procento, promile, stupeň (ASCII ALT+248)

Píší se s mezerami ve významu dvou slov. Bez mezer ve významu jednoho slova. Stupeň alkoholu bez mezery.

10 % vody (deset procent vody)
30 °C (třicet stupňů celcia)
10% zisk (desetiprocentní zisk)
30° svah (třicetistupňový svah)
12° pivo

České uvozovky „96“ (ASCII ALT+0132 / ALT+0147)

Počáteční se umísťují na řádku dolů a mají tvar devítky „9“.
Koncové se umísťují nahoru a mají tvar šestky „6“.
Pozor na záměnu se znakem palců " (dvě rovné čárky v horní části řádku)

„Celá věta je v uvozovkách.“
Část věty je „v uvozovkách“.

Číslice

Zapisují se s desetinnou čárkou. Tisíce a miliony se oddělují mezerou. V seznamech by desetinné čárky měly být pod sebou. Číslicí nikdy nezačíná věta, číslice se na začátku věty nahrazuje slovem.

3,14
15 000 000 (patnáct milionů)

Datum

Zapeklitá věc. V sestupném pořadí (rok, měsíc, den) se číslice oddělují krátkou pomlčkou. Ve vzestupném pořadí (den, měsíc, rok) tečkou.
V samostatně stojícím datu např. při vyplňování rubrik, na plakátu atd. se nepíše za tečkou mezera (nebo se použije mezera zúžená), číslice v tomto případě by měla být vždy dvoumístná. V souvislém textu se mezera píše, číslice je pak jednomístná. Datum vyjádřené čísly se nesmí dělit do dvou řádek.

2015-03-05 (sestupné datum)
05.03.2015 (vzestupné samostatně stojící datum)
V textu: Akce se koná 5. 3. 2015. (lépe tedy 5. března 2015)

Čas (hodiny)

Správný zápis je HH.MM:SS,DD (hodiny, minuty, sekundy, setiny).
U sportovních výkonů se jednotky oddělují dvojtečkou.

Sraz bude v 10.30 hod.
Druhá skupina vyrazí 10.05.
Start byl přesně v 10.05:30. (v 10 hodin, 5 minut, 30 sekund)
Vítězný čas byl 5:15:30.

Telefonní čísla

Píší se ve skupinách po dvou až třech. Předvolba se odděluji závorkami. Zásadně se nedělí do dvou řádků.

(+420) 111 222 333

Cena

Je-li číslo desetinné, píše se před číslo. U celého čísla se píše za něj.

Cena Kč 10,50
Cena Kč 10,– (nebo i 10,– Kč)
Cena 20 Kč

Dvojtečka

Ve významu dělení píšeme s mezerami, ve sportovním výsledku bez mezer.

10 : 5 = 2
Vítězství 1:0

Závorky (hranaté – ASCII ALT+091 / ALT+093)

V běžném textu jsou mezery vně závorek, uvnitř závorek se mezery nepíší. Dává-li se do
závorek celá věta, patří tečka dovnitř závorek, pokud je v závorce pouze část věty, patří tečka za závorku.

(Správné [vkládání] závorek.)

Nadpisy a slogany

Píší se vždy bez tečky na konci.

Jednotky a označení měny

Oddělují se mezerou, musí být vždy na jednom řádku.

10 kW
20 Kč

Horní a dolní index

Horní a dolní index patří ve zmenšeném tvaru k řádku nahoru nebo dolů.
Vytváří se to bohužel většinou trochu nepohodlně, obvykle v text. editorech – nejdřív znak napsat v základním formátu – znak označit – v menu Formát – Znak – Umístění – Horní (dolní) index

100 km2 (špatně – 100 km2)
H2O (špatně – H2O)

*Konec řádku

Dělení slov na koncích řádku je dovolené nejvíc třikrát za sebou. Přitom by mezi více něž třemi dělenými řádky neměly být na konci znaménka tečka, čárka, středník atd., která rovněž narušují pravý okraj textu.

Do dvou řádku se nedělí zkratky, číslice ani datum. Nesmí tam také zůstat jednoznakové předložky ani spojky „k, s, v, z, o, u, a, i“. Výjimku tvoří spojka a (ne vezrálka). U ostatních předložek jsou možné výjimky v úzké sazbě (do 25 znaků).

Nenašli jste co jste hledali? Hledejte dál – Typografická pravidla udává norma ČSN 01 6910 „Úprava písemností zpracovaných textovými editory“ a norma ON 88 2503 „Základní pravidla sazby“. V mhoha článcích rovněž přehled pravidel naleznet pod názvem „Hladká sazba“.

Přeji mnoho krásných, čtivých a líbivých textíků. Chcete-li s jejich správným naformátováním pomoci, voletje mi/piště mi.